Сайтът на гражданското общество

baraban.bg

Мнения

Бойко Борисов: България ще постигне квотата си за енергия от възобновяеми източници

perkiВетроенергийният парк „Свети Никола” край Каварна официално се присъедини към националната електроенергийна система на страната. При откриването, министър-председателят Бойко Борисов припомни, че преди по-малко от месец в Брюксел се проведе извънредна среща на Европейския съвет, на който за пореден път бяха обсъдени мерките за ограничаване на емисиите вредни газове в атмосферата. „С реализирането на подобни проекти България ще покрие квотите за енергия, произвеждана от възобновяеми енергийни източници”, смята премиерът, още повече, че в началото на следващата година ще бъдат направени необходимите разчети за въвеждането на допълнителни улеснения за инвеститорите в производството на енергия от ВЕИ.

   С пускането в експлоатация на парка „Свети Никола”, ветроенергийните мощности на България се удвояват. Пряк израз на добавената чиста енергия е и спестяването на над 300 хил. т въглеродни емисии годишно. Проектът за изграждането на най-големия в Югоизточна Европа ветроенергиен парк, е изцяло съобразен с националната енергийна стратегия на България, ангажиментите по Протокола от Киото и директивите на Европейския съюз, които насърчават производството на енергия от ВЕИ за вътрешния пазар. ЕС си постави за цел производството на енергия от възобновяеми източници в държавите-членки на Съюза да достигне 20-процентен дял до 2020 г. Въвеждането в експлоатация на новия ветроенергиен парк ще спомогне съществено България да постигне националната си цел в тази област и да изпълни ангажимента си за постигането на дял от 16 на сто производство на енергия от ВЕИ до 2020 г.

   В процеса на разработване на проекта са отчетени и трасетата на миграция на птиците в района. Съвместно с Института по зоология към БАН и международни експерти, е извършен 5-годишен мониторинг на миграцията на птиците. Той ще продължи по време на експлоатацията на парка, който разполага и с радарна система за ранно предупреждение за наближаващи птичи ята. Системата позволява турбините да се изключват и при лоши метеорологични условия, които носят и риск от сблъсък на птици с витлата на станциите.

Ветроенергийният парк има капацитет от 340 гигаватчаса годишно, а енергията ще изкупува НЕК. Централата е  изградена и ще се експлоатира от компанията AES Geo Energy, а инвестицията възлиза на 270 млн. евро.

   В същата посока тласка енергетиката на страната и новооткритият завод за производство на соларни панели на „Соларпро” АД в Силистра. Инвестицията възлиза на 20 млн. евро и ще осигури нови 120 работни места.

 

Посещения: 2227

Продължават опитите за възвръщане на царските орли

gnezdo_orel"Зелени Балкани" постави две изкуствени гнезда за царски орел (Aquila heliaca) в района на Дервентските възвишения, съобщават от организацията. Гнездата са поставени на високи, подходящи за гнездене дървета, с помощта на алпийско оборудване и екипировка. Целта е  подпомагане на царските орли в опитите им да гнездят.

   Наблюденията на екипа през последните години показват, че не са рядкост случаите на заети територии от двойки орли, които не пристъпват към гнездене поради липсата на подходящи дървета. В повечето случаи това са новосформирани двойки, които нямат опит в загнездването и строежа на гнездото. Чрез поставянето на изкуствени гнезда тези процеси могат да бъдат подпомогнати и ускорени. Оптималният период за поставяне на изкуствените гнезда е през есента и зимата, с цел в момента на заемане на териториите и началото на размножителния сезон да са налице подходящи за загнездване условия.

   Изборът на територията за монтиране на гнездата е в резултат от проследяването на царски орли, маркирани с радиопредаватели от Зелени Балкани още през 2007 г. Това е първото за България маркиране на птиците посредством предаватели и за момента е най-продължителното проучване на вида в страната чрез използването на тези съвременни технологии. Благодарение на това са идентифицирани няколко територии, в които редовно са регистрирани по една, две или няколко млади и неразмножаващи се птици от редкия вид. В подобен район в началото на размножителния сезон на 2009 г. екип на Зелени Балкани постави изкуствено гнездо за царски орел, като в последствие новосформирана двойка загнезди само на около 3,5 км от дървото, върху което е изградено изкуственото гнездо. Това говори за правилния подход при избора на подходяща територия от страна на експертите. Монтирането на още гнезда по тази методика ще продължи и в бъдеще.

Дейностите за опазването на царския орел се осъществяват в рамките на проект “Консервационни дейности за целеви видове от Директивата за птиците на ЕС - белошипа ветрушка, черен лешояд и царски орел, в основните им местообитания в България”. Проектът се осъществява от Зелени Балкани с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013”.

Посещения: 2239

Как ще се променят данъчните закони

danuciНа Националния съвет за тристранно сътрудничество социалните партньори обсъдиха промени в пет данъчни закона. Под председателството на вицепремиера и министър на финансите Симеон Дянков, членовете на разгледаха предлаганите от правителството изменения в законите за акцизите и данъчните складове, за данъците върху доходите на физическите лица, за корпоративното подоходно облагане, за местните данъци и такси и за данъка върху добавената стойност. Кои са най-важните договорки?

   Ставките за облагане доходите на физическите лица и данък печалба остават 10%. В период на криза не можем да променяме преките данъци, заяви заместник-министърът на финансите Владислав Горанов.

 

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

  

   С промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) се премахват противоречия между данъчното ни законодателство с правото на ЕС. Предвижда се въвеждане на минимален срок от 3 г. за притежаване на жилище, доходът от което да не бъде облаган при продажбата или замяната му. Действащата нормативната база допуска продажба, от която доходът е необлагаем, да се осъществи дори още в същия ден, в който е закупен имотът. Това позволява разпоредбата да се използва за заобикаляне на данъчното облагане, независимо от установеното изискване необлагането да се отнася само за доходи от сделки, които не са част от търговска дейност. Условието имотът да е притежаван определен брой години ще гарантира, че сделката е инцидентна и не може да се квалифицира като спекулативна или сключена с намерение да се избегне плащането на данъци.

   Хората с намалена работоспособност с 50 и над 50 на сто ще правят авансови вноски за доходи, различни от трудови правоотношения, след като доходът им през годината превиши размера на данъчното облекчение. След въвеждане на пропорционалното данъчно облагане на доходите и при запазване механизма за ползване на облекчението през 2008 г., тези лица правят авансови вноски за доходи, различни от трудови правоотношения, без да се вземе предвид данъчното облекчение. Съществуващите разпоредби са неблагоприятни за данъчно задължените лица поради това, че през годината те дължат авансови вноски, които след ползването на данъчното облекчение в края на годината ще подлежат на връщане с годишната данъчна декларация.

 

Закон за корпоративното подоходно облагане

 

   С измененията в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) ще се усъвършенства данъчната практика и ще се премахнат несъответствията с европейското право. За отстраняване на различието в данъчното третиране на местни и чуждестранни лица от ЕС/ЕИП, в законопроекта се предлага чуждестранните юридически лица да могат да възстановят част от удържания данък при източника. Целта е данъчното задължение на чуждестранното лице да бъде опредено така, че да се отчитат извършените разходи от лицето, свързани с получените от него доходи. Размерът на данъка за възстановяване се определя като разлика между внесения данък при източника и корпоративния данък, който би бил дължим в случай, че доходите са реализирани от местни юридически лица. След промяната, данъчната тежест понесена от чуждестранните лица, които се възползват от правото на възстановяване на данък, ще бъде равна на тази при местните лица. С това съществуващата в момента неравнопоставеност ще бъде премахната.

   В законопроекта се предлага разпоредбите за отклонение от данъчно облагане да се прилагат за всички видове данъци, а не само за корпоративния данък. Логично е, когато сделка води до отклонение от данъчно облагане, тя да бъде регулирана за данъчни цели, независимо от това дали отклонението касае корпоративен данък, данък при източника, върху разходите, алтернативен или друг данък. Чрез промяната всички данъкоплатци предприемащи сделки, водещи до отклонение от данъчно облагане, ще бъдат третирани за данъчни цели по един и същ начин, което е справедливо и ще доведе до възстановяване на липсващата в момента равнопоставеност на данъкоплатците.

   Предвижда се отмяна на данъчното облекчение за предприятия, извършващи големи инвестиции в отраслите селско стопанство, преработвателна промишленост, производство, високи технологии и инфраструктура. Досега това данъчно облекчение се изразяваше в невнасяне на корпоративен данък за период от 5 г. от предприятия, инвестирали поне 10 млн. лв. Това облекчение беше прието в края на м. г., но още не може да се приложи. Според европейското законодателство, то представлява държавна помощи и за него е необходимо положително решение на ЕК. България е подала нотификация за облекчението пред ЕК, но решение досега няма.

   От следващата година от 10% на 12% ще бъде увеличен данъкът за хазартните дейности от тото и лото, залагания върху резултати от спортни състезания и случайни събития. Промяната цели изравняване на облагането на всички организатори на хазартни игри. В момента хазартните дейности от лотарии, томболи и числови лотарийни игри Бинго и Кено се облагат с данък от 12%.

   Друго изменение в закона предвижда данъчно задължените лица, които не са извършвали дейност и не са отчели приходи или разходи, да не подават годишен финансов отчет. Предлаганата промяна цели намаляване на административната тежест за предприятията без дейност, както и облекчаване на НАП при събирането и съхранението на информация.

 

Закон за акцизите и данъчните складове

 

   Във връзка с поетите ангажименти за достигане на минималните за Общността размери на акцизите за различните видове стоки, се предлага увеличение на следните ставки:

 • за керосина – от 565 лв. за 1 000 литра на 600 лв. за 1 000 литра;
 • за електрическата енергия за стопански нужди – от 1,40 лв. за 1 мегават час на 2 лв. за 1 мегават час;

   В законопроекта е предложено повишение на акцизните ставки на цигарите. Размерът им е част от поетите ангажименти по договора за присъединяване с ЕС. Предложенията са направени с оглед политиката за опазване на общественото здраве, както и защита на фискалния интерес. Предвижданото увеличение е от 41 лв. за 1 000 къса + 40,50 % от продажната цена на 74 лв. за 1 000 къса + 36% от продажната цена. Въвежда се минимален общ акциз върху цигарите в размер на 137 лв. за 1 000 къса, което означава, че размерът на общия акциз/специфичен + пропорционален/ за 1 000 къса не може да бъде по-нисък от 137 лв.

   Други промени в закона са свързани със засилване на контрола от митническите органи и мерките за борбата със сивата икономика. Те включват:

 • отмяна на режима на досега действащите разпоредби за възстановяване на акциза върху моторните горива (на база 7.5 литра на декар за обработваема земя), използвани за обработка на земеделска земя от земеделските производители, одобрени за финансово подпомагане по Закона за подпомагане на земеделските производители;
 • въвеждане на система за продажба на маркирани горива – газьол и керосин, използвани за отопление и обработка на земеделска земя с акцизни ставки в размер на 50 лв. за 1 000 литра;
 • лицата, които ще освобождават за потребление маркирани горива, ще трябва да разполагат със заверен документ по образец от лицето, което ще използва тези стоки. В случай, че нямат този документ, те ще бъдат задължени за разликата между намалената ставка и определената в закона стандартна акцизна ставка за дадения вид гориво. Това предложение цели установяване използването на маркираните горива по предназначение (за селскостопански нужди и отопление);
 • въвежда се акцизна ставка в размер на 600 лв. за тежките корабни горива;
 • предвижда се нулева акцизна ставка за смазочните масла. По този начин те ще бъдат обект на контрол от митническите органи;
 • ще бъдат приложени допълнителни изисквания, свързани с издаването на лицензи за управление на данъчен склад и регистрацията на търговците;
 • разделяне на процеса на производството от процесите, свързани с чисто физическото смесване на горивата. Определени са обичайните операции, които могат да се извършват в данъчен склад, както и тези, които се извършват след предварително писмено уведомление до компетентното митническо учреждение.
 • въвежда се изискване към лицата, прилагащи режима за отложено плащане на акциз, за задължително разтоварване в обектите, които са посочени в лиценза или в удостоверението за регистрация;
 • отмяна на задължението за заплащане на акциз при изтичането на 60-дневния срок от получаване на бандеролите за стоки, за които акцизът не е станал дължим на друго основание. В тази връзка е посочено, че бандеролите се поръчват ежемесечно на база средномесечното количество на освободените за потребление стоки. По-големи количества могат да се заявяват след решение на началника на компетентното митническо учреждение;
 • ограничава се общата вместимост на съдовете за производство на етилов алкохол в малките обекти за дестилиране до 500 литра;
 • предвижда се забрана за складирането в данъчен склад на стоки с платен акциз. В извънредни случаи това може да става след разрешение от съответната митническа администрация;
 • с цел засилване на административния контрол да се въведат и по-строги административнонаказателни разпоредби и да се увеличат правомощията на митническите органи.

   Планирани са и промени в закона, свързани с движението на акцизните стоки под режим отложено плащане. Това ще става задължително с валидиран електронен административен документ. Право да подава такъв документ ще имат:

 • лицензираният складодържател-изпращач;
 • лицензираният складодържател, в чийто данъчен склад ще постъпят стоките - собственост на титуляра на режима допускане за свободно обращение, или регистрираният изпращач при поставянето на стоките под режим допускане за свободно обращение с едновременното им поставяне под режим отложено плащане на акциз.

   Доставянето на акцизни стоки на територията на страната ще се потвърждава от получателя чрез компютърната система. Това ще става чрез подаване на съобщение не по-късно от 5 работни дни от датата на получаване.

 

Закона за данък върху добавената стойност

 

   Част от измененията в ЗДДС са свързани с обхвата на освободените доставки. От тези доставки ще бъдат изключени процесуалното представителство, с което се осъществява правото на защита на физическите лица в досъдебните, административните и арбитражните производства.

   Във връзка с мерките за борба с данъчните измами е предвидено при регистрация по закона на лица, които са или са били некоректни в изпълнението на задълженията си по ЗДДС, да декларират електронен адрес за кореспонденция с приходната администрация. Предложените изменения са насочени към ограничаване на възможностите за удължаване на производствата по ЗДДС при некоректни лица. Целта е спестяване на време и средства на администрацията, без да се ограничават правата на коректните лица.

   Приходната администрация ще може да отказва или прекратява регистрация по закона на лица, които имат публични задължения, събирани от НАП. Досега мярката се прилагаше само за данъчните задължения.

   Допълненията в ЗДДС предвиждат и осигуряването на дистанционна връзка между НАП и фискалните касови устройства.

 

Закон за местните данъци и такси

 

   За увеличаване на приходната база на общините, измененията в ЗМДТ предвиждат увеличаване на горната граница за определяне на размера на данъка върху недвижимите имоти – от 2 на хиляда на 2,5 на хиляда. Повишава се и горната граница за определяне размера на данъка при възмездно придобиване на имущество – от 2,5 на сто на 3 на сто.

   Предложено е с данък да се облагат и придобитите по давност недвижими имоти, които досега не бяха изрично посочени като подлежащи на облагане при другите безвъзмездно придобити имоти. Предвид факта, че голяма част от недвижимите имоти в населените места от ниска категория остават извън обхвата на облагане, е предложено намаляване на прага за необлагането им - от 2 520 лв. на 1 680 лв. По този начин ще бъдат увеличени приходите в малките населени места с цел подобряване на инфраструктурата им.

   Другите изменения в ЗМДТ са свързани с по-справедливото облагане на данъчно задължените лица. Прецизирана е разпоредбата за възстановяване на данъка върху превозните средства, на които свидетелството за регистрация е върнато в МВР и те не са в движение. Възстановяването ще се отнася за месеците, следващи месеца на прекратяване на регистрацията за движение на превозното средство.

   Социалните партньори разгледаха и предвижданите изменения в наредбата за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства.

 

Посещения: 2257

Подкатегории

baraban.bg ©

Top Desktop version