Световен ден за безопасност и здраве при работа

baraban.bg

Световен ден за безопасност и здраве при работа

trud   Под мотото "Управление на рисковете и превенция при новите условия в сферата на труда", на 28 април се отбелязва  Световният ден за безопасност и здраве при работа.

   Международната организация на труда (МОТ) отбелязва всяка година 28 април, като подчертава значимостта на здравето и безопасността на работното място. Тя фокусира вниманието на световната общественост върху възможността за предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните болести чрез социален диалог и тристранно сътрудничество между работодатели, синдикати и управляващи.

   Избраната тема през 2010 година са новите и отново проявяващи се рискове и моделите за превенция в променящия се свят на труда.

   Международното профсъюзно движение отбелязва 28 април като Международен ден в памет на загиналите и пострадалите от трудови злополуки.

   През последните десетилетия настъпиха значителни промени на работните места. Тези изменения, както и стремителната глобализация, се отразиха върху характера на труда на милиони хора в целия свят и оказаха съществено влияние върху  безопасността на труда.

   Някои от традиционните производствени рискове бяха снижени или напълно изкоренени, например  с помощта на автоматизацията, но новите технологии създадоха нови производствени рискове и нивото на трудовите инциденти и професионалните заболявания остава все още неприемливо високо.

   Новите рискове възникват в резултат от променящата се организация на труда, в това число и поради нестабилната заетост и растящите опасности на работните места. Правителствата на много страни, синдикалните и работодателските организации отделят особено внимание на превенцията срещу професионалните рискове и напомнят, че рисковете могат да бъдат контролирани и управлявани. Расте също така и разбирането, че осигуряването на безопасността и здравето при работа повишава производителността на труда и качеството на трудовата заетост. Независимо от глобалната икономическа криза, множеството работодатели правят всичко възможно да спазват стандартите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

   МОТ прилага интегриран мултидисциплинарен подход към здравословните и безопасни условия на труд, като в центъра на вниманието поставя физическото, умственото и социалното самочувствие на мъжете и жените на работните места във всички икономически сфери, включително неформалната икономика. Такъв всестранен подход е особено важен за стабилното икономическо и социално развитие в контекста на новите рискове на работните места, възникващи в променящата се глобална икономика.

   Правото на достоен и безопасен труд на българските граждани е гарантирано от Конституцията на страната. Осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд е основен приоритет в социалната политика на правителството.

   Приета е национална Стратегия за безопасност и здраве при работа 2008-2012 г., с основна цел - намаляване на трудовите злополуки с 25 %. За постигане на тази амбициозна цел се реализират мерки за гарантиране правилното прилагане на законодателството по здраве и безопасност при работа, като се насърчава прилагането на секторни стратегии; управление на професионалните рискове и насърчаване на промените в поведението на работещите и работодателите.

   Със закон са определени основните права, задължения и отговорности на всички участници в трудовия процес, изградена е система от норми и конкретни изисквания  за осигуряване на безопасност и здраве при работа. Създадена е основа за управление и планиране на дейността за осигуряване на безопасни условия на труд чрез оценката на професионалните рискове. Въведено е задължително медицинско наблюдение на работещите.

   За постигане на справедливо разпределяне на осигурителната тежест между отделните работодатели и мотивация към безопасен труд, функционира система за определяне на диференциран размер на осигурителните вноски за трудова злополука и професионална болест, в зависимост от степента на риска в различните сектори на икономиката. Въведено е задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука”.

   Министерският съвет прие Национална програма по безопасност и здраве при работа за 2010 година. При изпълнение на заложените в нея мерки се очаква намаляване на трудовите злополуки с 8 % на 100 000 заети. Програмата е насочена към осигуряване на благосъстоянието при работа, като се отчитат промените на работното място и възникването на нови професионални рискове в условията на икономическа и финансова криза. Предвидени са действия по всички направления, като конкурентноспособност на работодателите, добро качество на условията на живот и труд, обучение и изграждане на култура на превенция.

   С оглед създаване на по-качествени и сигурни работни места е необходимо да продължи подкрепата за реконструкция и модернизация на предприятията и работните места, подобряване на минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, изграждане на технически системи за контрол на параметрите на работната среда и т.н.

   Националното ни законодателство е хармонизирано с правото на Европейския съюз в областта на здравето и безопасността при работа. В ИА „Главна инспекция по труда" стартира проект „Превенция за безопасност и здраве при работа със срок на изпълнение 49 месеца, като основната цел на проекта е подобряване на условията на труд, професионалния и здравен статус на работната сила в предприятията на територията на Република България, а специфичните цели са: осигуряване на актуална информация за състоянието на условията на труд в страната, управление на професионалните и здравни рискове в предприятията и повишаване на мотивацията за безопасен труд  и културата за превенция на рисковете на работното място чрез разпространение на информация и „добри практики.

   По оперативни данни на НОИ, към 17.02.2010 г. в страната са регистрирани общо 2 956 трудови злополуки за 2009г., от които 978 са станали с жени. Общо през 2009 г. броя на трудовите злополуки е намалял с 963 в сравнение с 2006 г.; с 855 в сравнение с 2007 г. и със 781 в сравнение с 2008 г. През годината от общия брой трудови злополуки, 91 случая са с летален изход и 15 случая са довели до трайна инвалидност.

   От общия брой трудови злополуки 1782 или 60,3 % са станали в 11 икономически дейности: „Строителство" - 311 бр., „Държавно управление и отбрана, задължително обществено осигуряване" - 235 бр., „Търговия на едро и търговско посредничество, без търговия с автомобили и мотоциклети" - 168 бр.  и  други.

   През 2009 година в 40 икономически дейности броя на трудовите злополуки е намалял в сравнение с 2008 г. Най-чувствително това намаление е в следните икономически дейности „Строителство", „Производство на машини, оборудване и домакински уреди", „Добив на метални руди", „Производство и леене на метали"  и други. Едно от възможните обяснения за намаляване на злополуките е, че голяма част от предприятията работят с намален капацитет поради икономическата криза, но не бива да се пренебрегва и ролята на инспекцията по труда.

   ИА"Главна инспекция по труда" осъществява постоянен контрол и оказва методическа помощ на работодателите и работещите, за да бъдат ограничени и намалени предпоставките за възникване на производствени аварии и трудови злополуки. Налице са позитивни промени по отношение разбирането от страна на работодателите за ключовата роля на оценката на риска за осигуряване на безопасни условия на труд. В 86 % от проверените през 2008 г. предприятия са изготвени оценки на риска, като конкретни програми и мерки за отстраняване и ограничаване на риска са приели 79 % от тях. Нараства и делът на работодателите, осигурили за своите работещи обслужване от служби по трудова медицина..

   Именно в условия на криза, ИА"Главна инспекция по труда" цели да напомни изрично, че правото на здравословни и безопасни условия на труд на работещите е едно от фундаменталните човешки права, чиято ценност не следва да бъде пренебрегвана поради причини от финансов характер, тъй като загубите, изразяващи се в увреждане на човешкото здраве и живот са напълно неприемливи.

baraban.bg ©

Top Desktop version