До 12 октомври се приемат проекти за енергийна ефективност на малки и средни предприятия

baraban.bg

До 12 октомври се приемат проекти за енергийна ефективност на малки и средни предприятия

   Фирмите могат да подават своите проектни предложения по електронен път до 12 октомври 2016 г. Одобрените кандидати ще получат средства за  нови  машини, съоръжения и оборудване, в това число и специализирани транспортни средства – за превоз на товари. Финансирането е осигурено по процедура „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

   Целевата помощ ще се предоставя на микро, малки и средни предприятия, които имат минимум три приключени финансови години (2013, 2014 и 2015 г.) и основната им икономическа дейност да попада в един от секторите: B „Добивна промишленост“, C „Преработваща промишленост“, D „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива“, E „Доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване”, F „Строителство“.

   Минималният размер на заявената финансова помощ за всеки индивидуален проект е 50 000 лв., а  максималният – 1 500 000 лв. (или до 391 166 лв. при режим “de minimis”).

 

   В  зависимост от вида подпомагане, от категорията на предприятието и от района, в който ще се изпълнява проектът, безвъзмездната финансова помощ може да бъде от 35 до 70%.

   За да бъде един проект допустим, той следва да се основава и на препоръки от изготвен енергиен одит. Контролът относно качеството на изготвените одити ще се извършва от Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР). В тази връзка кандидатите по процедурата ще трябва да изготвят енергиен одит по образец и да го представят за разглеждане от АУЕР не по-късно от 10 август 2016 г.

   По данни на Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в периода 2007-2013 г. шест фирми от област Сливен са получили средства за повишаване на своята енергийната ефективност. Общата договорена стойност на проектите възлиза на 6 942 512 лв., от които 3 471 256 лв. са безвъзмездна финансова помощ.

Подробна информация за условията за кандидатстване по настоящата покана може да бъде получена в Областен информационен център Сливен всеки работен ден от 09:00 ч. до 18:00 ч.   

baraban.bg ©

Top Desktop version