Приватизират Вазовските машиностроителни заводи

baraban.bg

Приватизират Вазовските машиностроителни заводи

VazMZ   Правителството прие проект на стратегия за приватизация на „Вазовски машиностроителни заводи” ЕАД – Сопот и я предлага на Народното събрание за одобрение, съобщават след днешното правителствено заседание.

   Осигуряването на оптимални условия за прозрачна и икономически ефективна приватизация на най-голямото дружество от военно-промишления комплекс на България, е една от конкретните стъпки на правителството за стабилизиране и запазване на този отрасъл. Със стратегията се цели осигуряване на оптимални условия за продажба на акциите от капитала на дружеството на финансово стабилен инвеститор, който може да го управлява и развива ефективно.

   На инвеститорите ще бъдат предложени 118 000 000 акции, представляващи 100% от капитала на дружеството. Покупната цена на 23 600 000 акции може да бъде заплатена с непарични платежни средства. До участие в процедурата ще се допускат инвеститори, които имат опит в управлението и организацията на дружества, произвеждащи отбранителна продукция и продукция с гражданско предназначение, и опит в реализацията на такава продукция. Изрично изискване е да не са регистрирани в офшорни зони.

   Приватизацията ще се проведе чрез публично оповестен конкурс на един етап, съгласно реда и специалните изисквания на Глава седма „А” от Закона за приватизация и следприватизационен контрол. Предвид спецификата на ВМЗ, процедурата ще протече при стриктно спазване на всички изисквания на индустриалната сигурност, съгласно Закона за защита на класифицираната информация, правилника за неговото прилагане, Наредбата за общите изисквания за гарантиране на индустриалната сигурност и Задължителните указания на ДКСИ за прилагането на принципите и мерките в областта на индустриалната сигурност.

   Част от офертата на потенциалните купувачи трябва да бъде 3-годишна комплексна бизнес-програма, която да съдържа предвидените за този срок инвестиции и ангажименти по отношение на работните места. Подробно са разписани и задълженията на бъдещия собственик на дружеството по отношение на дейността му.

   Крайната комплексна оценка на офертите ще се формира на база предлаганата покупна цена на продаваните акции (60% тежест в оценката), размера на инвестициите (30% тежест) и предложения брой средносписъчна численост на персонала (10%).

   С реализирането на приватизационната процедура, заложена в стратегията, ще се осигури възможност за запазване и разширяване предмета на дейност на дружеството по отношение на продукцията с отбранително предназначение, както и на гражданската продукция; ще се дадат гаранции за по-нататъшно развитие на ВМЗ в конкурентна среда, запазване и утвърждаване позициите му на пазара; ще се повиши конкурентоспособността на дружеството чрез технологично обновление и навлизане на нови пазари; ще се запази ролята на ВМЗ като основен фактор на заетост в региона; ще се погасят публичните задължения на дружеството.

baraban.bg ©

Top Desktop version