Излезе Наредба за животновъдните стопанства

baraban.bg

Излезе Наредба за животновъдните стопанства

B-e-ee   В „Държавен вестник” е публикувана Наредба за условията и реда за дейността на животно­въдните стопанства в планинските и другите необлагодетелствани райони. С наредбата се уреждат условията и редът за дейността на животновъдните стопанства в споменатите райони. Разписано е, че животновъдните стопанства в тези райони се класифицират в три категории: лично стопанство; фамилна ферма и промишлена ферма. Документът изрично уточнява и кои земли­ща попадат във визираните райони.

   Наредбата разписва и дефиницията за лично стопанство. То е определено като животно­въден обект, в който се отглеждат животни с цел добив на суровини и храни за лична консумация. Документът определя още и какво е фамилна ферма, която по смисъла на тази наредба е животновъден обект, в който жи­вотните се отглеждат по традиционния за региона начин, а производствените процеси се изпълняват от членовете на една фамилия, без използване на наемен труд. Наемен труд е допустим само за извършване на сезонни полеви дейности.

   Пълният текст на Наредбата може да бъде намерен на сайта на Министерство на земеделието и храните www.mzh.government.bg в рубрика „Актуално”.

baraban.bg ©

Top Desktop version