ПРОТЕСТНА НОТА

baraban.bg

ПРОТЕСТНА НОТА

СРЕЩУ НЕДОБРОСЪВЕСТНАТА ПОЛИТИКА НА БАНКИТЕ, ФИНАНСОВИТЕ ДРУЖЕСТВА

И

Ч А С Т Н И Т Е С Ъ Д Е Б Н И И З П Ъ Л Н И Т Е Л И

OT

clip_image002NABB„Организация за обществена самозащита-Едно”и „Национална Асоциация на Българския Бизнес”

В ИМЕТО НА НАРОДА!

Аз, българският гражданин, данъкоплатец и гласоподавател, в качеството си на върховен суверен на Република България, ИЗЛИЗАМ НА ПРОТЕСТ НА 24 ЮНИ 2011 г. в гр.Бургас, ул.”Александровска” 21 от 14 ч. пред хотел „България”, СРЕЩУ БАНКОВИЯ КАРТЕЛ И ЧАСТНОТО СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ :

Категорично заставам срещу натиска на банките и другите финансови дружества, действащи на територията на Република България, за едностранното увеличаване на лихвените проценти по отпуснатите кредити. Тази политика е противозаконна, унищожава българския бизнес и ограбва имуществото на добросъвестния български стопанин. Изразявам несъгласието си да нося материална и морална отговорност за форсмажорни обстоятелства, които възникват не по моя вина. Считам световната финансова криза и произтичащите от нея обстоятелства за непреодолима сила по чл. 306 на Търговския Закон, въз основа на което възнамерявам да прекратя обслужването на растящия си дълг към банките и другите финансови дружества, тъй като последните работят срещу интересите на българския народ и отказват да понесат солидарно тежките последици от кризата. Аз изисквам намаляване на лихвените проценти по кредитите до 4% и минимален гратисен период от две години. Не искам да бъда принуждаван да плащам държавни такси чрез банките, заплащайки изключително високи такси – искам да плащам в брой при съотвения съд или държавно учреждение!

Категорично заставам срещу съгласуваната политика на водещите банки в страната, които чрез обединението си „Асоциация на банките в България”, осъществяват единна съгласувана търговска практика. Считам, че банките в България имат картелно споразумение, което лишава потребителите на финансови услуги от конкурентни продукти за финансиране и противоречи на закона за защита на конкуренцията. Именно липсата на конкуренция е причината за едностранната промяна на договорите за кредит и липсата на достъп до нисколихвено кредитиране в рамките до 4%.

Категорично заставам срещу финансовия геноцид, който банките и другите финансови дружества упражняват срещу своите клиенти в България. Отказвам да плащам най-високите лихви в Европа! Не може една и съща банка да намалява лихвата по текущия кредит и да дава над пет години гратисен период в други европейски държави, а в България същата банка да увеличава едностранно лихвата по текущия договор и след това да прави кредита предсрочно изискуем за три забавени вноски. Не може банките да начисляват наказателни лихви от 40 до 180 %. Това поставя българските производители, търговци и граждани в неравностойно положение спрямо техните европейски конкуренти и съграждани, принуждава родителите и децата на българския народ да останат без дом, увеличава социалното напрежение и сериозно застрашава националната сигурност.

Аз, българският гражданин, данъкоплатец и гласоподавател, в качеството си на върховен суверен на Република България заставам срещу „приватизирането” на принудителното изпълнение, защото по този начин се възложиха големи правомощия на определени частни лица да осъществяват изключително важна държавно-властническа функция в условията на почти никакъв контрол и липса на каквато и да била отговорност. Аз загубих доверие в ЧАСТНОТО СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ и съдебната система. Тази частна система на изпълнение доведе до прилагане на методи за събиране на сумите, които са нежелателни от гледна точка на защитата на длъжника и спазването на правата на човека.

www.nabb-bg.com; www.oos-edno.org; www.sos-bulgaria.com

baraban.bg ©

Top Desktop version