Все още имате лихвоточки? Побързайте!

baraban.bg

Все още имате лихвоточки? Побързайте!

pari   Спомняте ли си времето, когато имахте пари, но не можехте да си купите жилище? (Доста хора се чудят кое е по-доброто – тогавашното или сегашното, дето можеш да си избереш каквото искаш жилище, но нямаш пари.) Ако не всички, поне хората с т.н. жилищно-спестовни влогове, си го спомнят. Някои от тези влогове са престояли по 30 години и отдавна не са пари, с които можеш да купиш недвижима собственост. Затова има и Закон за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове. Според него, притежателите на жилищно-спестовни влогове, открити до 31 декември 1990 г., имат право на компенсация, ако не притежават в страната и в чужбина жилищни имоти или вили, годни за постоянно обитаване, а ако притежават, то тяхната стойност не трябва да надхвърля 60 000 лв. Друго изискване за предлаганата компенсация е лицата да не притежават имущество на обща стойност по-голяма от 60 000 лв. в налични парични средства по влогове, акции, дивиденти, произведения на изкуството, нумизматика, филателия, моторни превозни средства, селскостопански земи, фабрики, магазини, ателиета и други основни и оборотни фондове и средства по цени, определени по ред и условия, установени от правилника за прилагане на закона, популярен като Закон за лихвоточките. Ако отговаряте на всичките тези условия и все още не сте се възползвали от правата си, имате вече само дни да го направите, т.е. да получите от държавата някакви пари, които да ви компенсират в малка степен за годините напразна надежда. Не забравяйте също, че правата могат да се прехвърлят на роднини по права линия, а по съребрена - до трета степен включително.

   Законът гласи, че в срок до 31 декември 2009 г. включително, притежателите на жилищно-спестовни влогове, открити до 31 декември 1990 г. и престояли повече от 5 години към тази дата, които не са декларирали правата си, ще трябва да докажат правото си на компенсация пред местните комисии към общините. А в срок до 30 ноември 2010 г. кметовете на общините ще трябва да одобрят окончателните списъци с имената на компенсираните.

   Така че, побързайте. Според специалисти, срокът няма да бъде удължаван. Който има т.н. лихвоточки, трябва незабавно да потърси специализираната комисия по член 8 от Закона за лихвоточките. При приемането му в края на май тази година, депутати обявиха, че  близо 150 000 души притежават лихвоточки.

baraban.bg ©

Top Desktop version