Дереджето в Регионалния исторически музей

baraban.bg

Дереджето в Регионалния исторически музей

muzey   За да предлагат и искат каквото и да е, гражданите на Сливен първо трябва да са наясно какво е настоящото положение на това „каквото и да е“. Готов е окончателният доклад от проверката в Регионалния исторически музей за периода 2011 – 2012 г., изготвен от екип на одиторски контрол на общината, съобщи на редовна пресконференция на общинското ръководство заместник-кметът по финансите Румен Андонов. В него се потвърждават констатациите от предварителния доклад за неспазване на нормативната уредба. Дали това е цялата истина, е отделен въпрос, но вероятно е част от истината. Ето какво пише в предварителния доклад на проверителите:

 

Извършена проверка на Регионален исторически музей град Сливен за периода 2011-2012 година от екип на одиторския контрол на общината

 

1. Проверка на движението на паричните средства в касата на Регионален исторически музей

·   Без правно основание публичните средства се носят и са на разположение на материално отговорното лице, а не се съхраняват в касата

·     Касовата книга не е прошнорована и прономерована

·     Във вътрешните правила на Регионален исторически музей не са определени лица които да отговарят за съхранението, опазването и контрола на финансовите активи

·     Последната документирана проверка на касовата книга е от 31.05.2005 г.

2. Инвентаризация на наличността на паричните средства и активите в магазина към къща-музей „Хаджи Димитър”

·                Преди започване на инвентаризацията материално отговорното лице декларира неотчетени на касовия апарат приходи от продажби за 503,70 лв. Към момента на проверката същите не бяха налични в магазина.

·                При съпоставка на фактичната наличност с тази по счетоводни данни се установи липса на стокови материални ценности за 1 315 лв. и излишък 2 004 лв.

·                При регистриране и отчитане на продажбите не са издавани фискални касови бележки при извършване на плащанията

 

3. Документална проверка на проведената годишна инвентаризация за 2012 г.

·                    Инвентаризационните описи  не са подписани на всяка страница от членовете на комисията и материално отговорното лице

·                  Липсват инвентаризационните описи и декларации на материално отговорното лице към тях по 3 броя Заповеди

·                 Протокол за брак № 10 не е утвърден от ръководител

·                 Не е извършена през 2012 г. инвентаризация на движимите културни ценности

 

4.            Проверка за спазване изискванията на Закона за културното наследство

·    Комисиите за идентификация и оценка на движимите културни ценности не са посочили вещите – предмет на идентификацията, мястото, графика и други условия свързани с работата на комисията както и срока за изготвяне на експертно заключение

·                 При инвентаризация на монетите за 2012 г.е установена липса на 1 424 броя монети. От обясненията е видно, че същите са били откраднати в периода от 1975 до 1976 г.

·                 Откраднатите експонати са отразени в инвентарните книги без дата и без писмена декларация по Наредбата относно обстоятелството при което била извършена кражбата. Към момента на проверката монетите не са отписани от основния фонд на музея

 

5.            Разходване на средства за лек автомобил

·        Не се представи Заповед за определяне на разходната норма

·       Пътната книжка не е прошнурована, прономерована и заверена с печат на Регионален исторически музей

·       В много случаи липсва Заповед за командировка на лицата ползвали автомобила извън града

·       С изписаните без разходно-оправдателни документи и 282 литра гориво на стойност 727 лева е причинена вреда на Регионален исторически музей

 

6.            Проверка на сключените договори

 

6.1. По договор за археологически разкопки на обекти „Гурева могила” и „Могила №3”

·         Изплатените суми по договорените условия разходните касови ордери са без допълнителни реквизити - №, дата, подпис на ръководител, подпис на счетоводител и броил сумата

·         Неправомерно на шест лица са изплатени командировъчни разходи за 4 281 лева. Сумата следва да се възстанови от бюджета на Регионален исторически музей

 

 6.2. По договор със Сдружение с нестопанска цел „ТЕМП”

·        Няма упоменат срок за изпълнение

·        С изплатената авансова сума 21 024 лева е налице безлихвено кредитиране на Сдружение „ТЕМП”

·        Сключения Анекс за увеличаване на сумата по договора с 20 000 лева по Решение на Общински съвет – Сливен към момента на подписването му Решението не е влязло в сила

·        За целите на проверката не се представи мотивирано искане за причините наложили завишаване размера на договорената сума, предвид факта, че са изминали два дни от изпълнението

·        По граждански договори са назначени и изплатени хонорари на три лица повече от следващите се. Всички хонорари са изплатени без да са представени и одобрени доклади за извършената работа

·        Председателя на Сдружение „ТЕМП” е сключил със себе си граждански договор с предмет: „Ръководител на разкопки”

 

6.3. Договори за консигнация

·        За целите на проверката не се представиха действащите към момента договори за консигнация на стоки

·        Съставени са и осчетоводени протоколи за стоки на консигнация без да е посочен и подписан доставчика/консигнант/

·        Няма документи за единични цени, бройки и размер на дължимата комисионна

·        Касовия апарат не е програмиран да регистрира и отчита продажбите на всеки доставчик/консигнант/

·        Доставката между консигнатор и третото лице е отчетена неправилно като приход от продажби

·        В резултат на това са внесени повече данъци върху приходите от стопанска дейност

·        С внесените повече данъци е причинена вреда на бюджета на Регионален исторически музей – Сливен

·        От страна на консигнатора Регионален исторически музей – Сливен не са издавали документи за полагащата му се комисионна

 

6.4. Договор за възпроизвеждане на културни ценности

·        През 2012 година е подписан договор с фирма „Зографов и сие” СД – София. В договора липсват основни клаузи като: преназначение на възпроизведените културни ценности в предмети с търговско предназначение, размер на договорено възнаграждение, брой на произведените предмети с търговско предназначение и описание на използваната технология

·        След направен преглед и анализ на представените документи и съпоставка с фактическото състояние се установи, че не са заведени на счетоводен отчет 2 броя фиали, 1 брой кана, 1 брой маска и 2 броя плакети

baraban.bg ©

Top Desktop version