Знаят ли нашите общински съветници какво гласуват? Ако знаят, сигурно знаят и защо гласуват...

baraban.bg

Знаят ли нашите общински съветници какво гласуват? Ако знаят, сигурно знаят и защо гласуват...

   С решението си по т. 12 от дневния ред, на последното си заседание от 26 януари  сливенските общински съветници с 31 гласа „за“ приеха да освободят от длъжност управителя на „Дентален център 1-Сливен“ ЕООД д-р Живка Георгиева и да възложат временното управление на общинското дружество на д-р Венцеслав Ралев от Пловдив.

   От Денталния център са изпратили писмо-сигнал до областния управител на Сливен, от което долу-горе става ясно с колко незаконосъобразности е свързано това решение. Цитираме го дословно: 

                                   До

                                   Областен управител на област Сливен

                       С И Г Н А Л

Относно: прието решение на Общински съвет Сливен за смяна на управител на общинско търговско дружество  ”Дентален център-1 Сливен” ЕООД

Правно основание : чл.45 , ал.4 от ЗМСМА – упражняване на контрол върху актовете на Общинския съвет

 

              УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ,   

 А. Информация за общинското търговско дружество :

Общинският дентален център Сливен е единственото лечебно заведение на територията на Сливенска област, което има разнообразен екип от 12 специалисти и извършва специализирана дентална помощ, като предоставя услуги по образна дентална диагностика на територията на повече от 10 общини в Югоизточна България.

Дружеството оказва необходимата специализирана дентална помощ на лицата настанени в :

        -Дом за възрастни с умствена изостаналост с 240 потребители на услугата /най-големият в България/ - селище”Качулка” село Бяла, община Сливен, където  лицата с увреждания се лекуват в действащ дентален кабинет на територията на дома и извършван служебен избор на дентален лекар чрез РЗОК Сливен през последните 8 години;

         -Дом за стари хора гр. Сливен, разкрит зъболекарски кабинет в структурата на дома, тъй като има много лежащи и трудноподвижни лица и извършван служебен избор на дентален  лекар чрез РЗОК Сливен през последните 6 години.

         -Деца и младежи с умствена изостаналост, настанени в социални институции, деца в ЦНСТ и други защитени жилища на територията на община Сливен.

         Общинският дентален център Сливен извършва дентални дейности и в кабинети, действащи в малки населени места на територията на община Сливен: село Горно Александрово, кв. „Дебела кория”, кв. „Надежда.”

           Ученици от детски и учебни заведения се лекуват в училищни зъболекарски кабинети в VIII  ОУ „Юрий Гагарин” Сливен и  X СОУ „Йордан Йовков” гр. Сливен от дентални лекари от дружеството.

              Дружеството е единственият изпълнител на територията на Община Сливен, което изпълнява поставянето на силанти по Националната програма за профилактика на оралните заболявания на деца от 0 до 18 години. В Програмата са ангажирани 8 специалисти от дружеството – 4 от тях са с призната специалност Детска дентална медицина и 4 с призната специалност Обща дентална медицина;

            Успешно функционира и спешен зъболекарски кабинет, който се намира в сградата на общинския дентален център на бул. „Ст. Караджа” № 2 в гр. Сливен и който  оказва необходимата дентална помощ на здравноосигурени и здравнонеосигурени лица през почивните дни, който е единствен на територията на Сливенска и Ямболска област.

Дружеството е спечелило два търга за отдаване под наем през 2017г. на зъболекарски кабинети в 8 и 11 училища, за които все още Кмета не е сключил договори за наем, по причини, които не се изтъкват от общинската администрация.

За последните 8 години дружеството ежегодно приключва на печалба, има оборот над 1 100 000 лева и е внесло в Община Сливен дивидент над 100 000 лева, което е процентно с най-висок дял от общинските търговски дружества.

Дружеството е инвестирало собствени средства в придобиването на апаратура над 200 000 лева, включително е закупен ДИГИТАЛЕН ОРТОПАНТОМОГРАФ за дентална образна диагностика, който има сключен договор с РЗОК и обслужва голяма част от територията на Югоизточна България.

Б. Информация за нарушените действащи правни норми

Нарушени са разпоредбите на ЗМСМА, ЗЛЗ, ТЗ, ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Общински съвет Сливен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и Наредбата за упражняване правата на собственик на община Сливен в търговските дружества с общинско участие в капитала и общинските предприятия, приета с Решение № 440 от 17.11.2016г.

          1.На проведеното заседание на Общински съвет Сливен на 26.01.2017г. е внесено извънредно предложение към Дневния ред за смяна на досегашният управител на дружеството д-р Живка Георгиева с друго лице, по професия счетоводител – Юлиян Каменов, без да се посочват мотивите и проверена ли е информацията в предложението. 

            2.Предложението не е изпратено за разглеждане от Постоянните комиисии в ОбС , няма изразено становище на нито една комисия, няма представена информация за първият кандидат, както няма представена информация и за вторият кандидат д-р Ралев. Не са раздадени материали на общинските съветници в които да се съдържа информация за „НОВИЯТ“ кандидат, освен копие от диплома, която се съхранява в трудовото му досие в МБАЛ „Д-р Иван Селимински“. Дори не е извършена справка в Търговския регистър за да се провери дали лицето не е управител на други търговски дружества или в НАП да се провери имали сключени трудови договори с други работодатели. В телефонен разговор след 12.00 ч. е проведен с друг дентален лекар, на който се предлага да бъде избран за управител. Това е изцяло ново предложение, което не е включено в дневния ред и не е изпратена информация и предоставена на всеки от общинските съветници.

           3.Поради противоречие със Закона за лечебните заведения, предложението за счетоводителя Юлиян Каменов не е прието, но в края на заседанието на Общинския съвет е изменено предложението с ново имеД-р Венцеслав Ангелов Ралев. По това предложение  няма становище на комисиите и не е раздадена информация за кандидата на останалите общински съветници. След гласуване е прието Решение на Общинския съвет за избор на Д-р Венцеслав Ангелов Ралев за управител на общинско лечебно заведение „ Дентален център-1 Сливен” ЕООД.

          В нарушение на изискванията на Наредба за упражняване правата на собственик на община Сливен в търговските дружества с общинско участие в капитала и общинските предприятия, приета с Решение № 440 от 17.11.2016г., новоизбраният управител д-р Венцеслав Ангелов Ралев  не отговоря на посочените в  Наредбата условия, както следва :

            Чл.28/1/Управителите на общински еднолични търговски дружества с ограничена отговорност могат да бъдат лица, които не са регистрирани като търговци по ТЗ. Видно от справка от Търговския регистър на Агенцията по вписванията от 27.01.2017г. д-р Венцеслав Ангелов  Ралев е изпълнителен директор на търговското дружество „Ралев Дентал” АД, регистрирано в гр. Пловдив, един от най-известните търговци на зъболекарски консумативи, апаратура и инструменти в цяла България, като има разкрити складови бази и магазини в почти всички областни градове.

             Чл. 29/ Не могат да бъдат  управители  на общински еднолични търговски дружества с ограничена отговорност физически лица, които:

       - т.3. заемат длъжности в управителни органи на други търговски

дружества.Д-р Венцеслав Ралев е изпълнителен директор на „Ралев

Дентал” АД  Пловдив. Д-р Венцеслав Ралев е управител на „Медико- дентален център „Омега” ЕООД, гр. Видин, ул. „Найчо Цанов” № 2, той лично като специалист има сключен договор с РЗОК ВИДИН за орална хирургия. В тази връзка  представям справка от електронната страница на Националната здравноосигурителна каса.

                        От  посоченото става ясно, че в един и същи момент Д-р Ралев,  което е с постоянно местожителство  в гр.. Пловдив,  извършва екстракция на зъби в гр.Видин, в гр.Сливен и в зъболекарския си кабинет в гр.Пловдив. По колко часа работи на ден и какво е неговото работно време. Има основен трудов договор на 8 часа в МБАЛ „Д-р Иван Селимински” гр.Сливен, като лицево-челюстен хирург, в гр.Пловдив има зъболекарска практика и отчита извършена дентална дейност за орална хирургия пред РЗОК Видин и е новоназначен управител на Дентален център Сливен.

                        Д-р Ралев има образувани наказателни производства за смъртни случаи на деца и от други пациенти, които все още не са приключили.  

В. Предложения към Областният управител:

                1.Въз основа но гореизложеното, Моля Вашето становище и съдействие за спиране на действието и оспорване на Решението на ОбС Сливен, прието на 26.01.2017 г. за избор на управител д-р Венцеслав Ралев на общинско търговски дружество, тъй като има текст за предсрочно изпълнение на решението. Все още Протоколът от заседанието на ОбС не е оповестен и за това не може да се посочи номера на решението и неговото съдържание. В тази връзка Моля да се изиска Протокола от заседанието или конкретно искане за приетото решение по допълнителната точка в дневния ред. Тъй като Областния управител не е бил информиран за допълнителната точка, защото тя не е включена в основния дневен ред, следва в тази връзка да се изиска и фонограмата от заседанието и действията на Председателя на ОбС за включване на предложението в Дневния ред, допълненията към него, промяната на проекта за решение, наличието на кворум при вземане на това решение, изказванията на общинските съветници и писмените материали приложени към предложението, кога са представени и как са информирани за това общинските съветници. . 

            2.Направено е искане от Председателя на Общинския съвет за ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ на решението, което налага бързи действия на областната администрация за искане спирането на изпълнение на решението и другите предвидени процесуални действия, гарантиращи спиране на вписването на новият управител в Търговския регистър и осигуряващи спокойната работа в дружеството.

                        3.Обществеността в града се вълнува от целите на Решението на Общинския съвет, тъй като „Ралев Дентал” АД, гр.Пловдив, е един от основните доставчици на консумативи в лечебните заведения в МБАЛ „Д-р Иван Селимински” гр.Сливен, в цялата страната и включително и заведенията в които работи.

                         Моля да извършите проверка на изложените нарушения на правилата за вземане на решение и да оспорите същото решение по съответния ред.

 P.S.: Протоколът от заседанието на 26 януари вече е в сайта на Общинския съвет, номерът на атакуваното решение е 536. Това са подробностите, същественото е, че на гражданите им писна от глупости и уйдурми. Дори и решението да беше изцяло законосъобразно, практически е невъзможно да бъде приведено в изпълнение, ако ще трябва да се върши и работата, за която се назначава д-р Ралев. Човекът е разкрачил България от край до край – управител в Пловдив, Видин и Сливен, отделно и зъболекар в тия три точки на родината. Пожалете го!

 

baraban.bg ©

Top Desktop version