ПОКАНА

baraban.bg

ПОКАНА

 

 

До

Членовете на Сдружение „ Активен гражданин” гр.Сливен,

за провеждане на Общо събрание.

 

   Управителният съвет на Сдружение „ Активен гражданин” гр.Сливен, на основание чл.26 ал.1 и ал.2 от ЗЮЛНЦ , във връзка с чл.20 ал. 1 и ал. 2 от Устава на Сдружението, свиква общо отчетно-изборно събрание, което ще се проведе на 18.02.2020г. от 17:30часа в клуб на пенсионера „Будители”, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет за дейността на Управителния съвет на Сдружението за периода 2017-2019г.

2. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет.

3. Избор на нов Управителен съвет.

4. Промени в Устава на сдружението

   При липса на кворум, на основание на чл.21 ал. 1 от Устава на Сдружението, общото събрание се отлага с един ден по-късно, в същия час, на същото място и при същия дневен ред, и е законно независимо от броя на присъстващите членове.

Управителен съвет

на Сдружение „Активен гражданин”

baraban.bg ©

Top Desktop version