ПОКАНА

baraban.bg

ПОКАНА

до членовете на Сдружение „Активен гражданин“ – гр. Сливен

за провеждане на Общо събрание

   Управителният съвет на сдружение „Активен гражданин“ – гр. Сливен, на основание чл.26 ал.1 и ал.2 от ЗЮЛНЦ, във връзка с чл.20 ал.1 и ал.2 от Устава на Сдружението, свиква общо отчетно-изборно събрание, което ще се проведе на 05.09.2023 г. от 17:00 ч. в клуба на пенсионера на бул. „Цар Освободител“ №11, при следния

   ДНЕВЕН РЕД

   1.     Отчет за дейността на Управителния съвет на Сдружението за периода 2020 – 2023 г.

   2.     Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет.

   3.     Избор на нов Управителен съвет.

   При липса на кворум, на основание на чл.21 ал.1 от Устава на Сдружението, Общото събрание се отлага с един ден по-късно, в същия час, на същото място и при същия дневен ред, и е законно, независимо от броя на присъстващите членове.

 

Управителен съвет

на Сдружение „Активен гражданин

baraban.bg ©

Top Desktop version